AHLUSSUNNAH WAL JAMA`AH, MA`ALIM INTHILAQATUL KUBRA.
OLEH SYAIKH MUHAMMAD ABDUL HADI AL MISHRI.
Penerjemah : Abu Fahmi Ahmad dan Ibnu Marjan, 1992 , updated Februari 2012.

Bagian-1 : Daftar Isi.
ISI BUKU.
MUKADDIMAH. 
INTI PEMBAHASAN BAB I    

PASAL I
SEJARAH PENYIMPANGAN MANUSIA DARI JALAN YANG BENAR   
(1).     Amanat Allah Bagi Manusia           
(2).     Kekhalifahan Manusia di Bumi dan Syarat-Syaratnya      
(3).     Perjanjian Fitrah      
(4).     Rahmat Allah, Allah Tidak Menyiksa Seseorang, kecuali setelah Ditegakkannya Hujjah Risalah          
(5).     Kerusakan Fitrah     
(6).     Penutup Para Nabi dan Rasul Saw  
(7).     Allah Menyuruh Kaum Muslimin Bersatu dan Melarang Berpecah Belah  
(8).     Perpecahan Umat: Semua Masuk Neraka, Kecuali Satu   
(9).     Bendera Sunnah Tampak Berkibar pada Setiap Masa dan Generasi                
(10).   Keutamaan Para Sahabat Rasulullah Saw  
(11).   Cara Para Sahabat Menerima Al-Qur`an dan As-Sunnah  
(12).   Hadits-Hadits tentang Perpecahan Umat, Golongan yang Benar, dan Kewajiban Mengikuti Jama`ah   

PASAL  2
DEFINISI-DEFINISI PENTING
(1).     Definisi Sunnah       
(2).     Definisi Al Jama`ah            
(3).      Definisi Ahli Hadits            
(4).     Definisi Salaf          
(5).     Definisi Golongan yang Mendapat Pertolongan      
(6).     Sikap Seorang Muslim dalam Menjalankan Perintah  Syar`I dan Hukum Alam    85

PASAL  3
ASAL-USUL PENAMAAN AHLI SUNNAH WAL JAMA`AH                
(1).     Bagaimana Nama itu Lahir  
(2).     Awal Timbulnya Fitnah        

INTI PEMBAHASAN BAB II   

PASAL I
SISTEM PENERIMAAN ILMU MENURUT  AHLI  SUNNAH WAL JAMA`AH    

PASAL 2
GAMBARAN UMUM HALI SUNNAH WAL JAMA`AH   

PASAL 3
CIRI-CIRI KHUSUS AKHLAK DAN PERILAKU AHLI SUNNAH WAL JAMA`AH


PASAL 4
PRINSIP-PRINSIP YANG DISEPAKATI AHLI SUNNAH WAL JAMA`AH                 

PASAL 5
PERKARA-PERKARA YANG DIPERSELISIHKAN DI KALANGAN AHLI SUNNAH   WAL JAMA`AH    

PASAL 6
CIRI-CIRI UMUM GOLONGAN YANG MENINGGALKAN AHLI SUNNAH WAL JAMA`AH      

PASAL 7
HUKUM ORANG-ORANG YANG MENENTANG SUNNAH                
(1).     Mujtahid yang Keliru          
(2).     Jahil yang Bisa Dimaafkan   
(3).     Orang yang Melampaui Batas dan Zhalim  
(4).     Munafi Zindiq          
(5).     Musyrik yang Sesat            

PASAL 8
GOLONGAN-GOLONGAN PENENTANG AHLI SUNNAH WAL JAMA`AH       
(1).     Khawarij       
(2).     Rafidlah dan Syi`ah  
(3).     Murji`ah       
(4).     Qadariyah dan Jahmiyah     

PANDANGAN AHLI SUNNAH WAL JAMA`AH TERHADAP AHLI BID`AH YANG MENYALAHI SUNNAH DAN PARA PENGIKUTNYA 193

PASAL 10
SIKAP AHLI SUNNAH WAL JAMA`AH TERHADAP AHLI BID`AH     
(1).     Pertimbangan Ahli Sunnah Wal Jama`ah dalam Bermu`amalah dengan Ahli Bid`ah     
(2).     Sikap Ahli Sunnah Wal Jama`ah terhadap Orang-Orang yang Menyembunyikan Bid`ahnya Berbeda dengan Sikap Mereka terhadap Orang yang Menampakkannya dan Menyeru Kepadanya       
(3).     Upaya-Upaya Syar`iyah Ahli Sunnah Wal Jama`ah dalam Memperlakukan Ahli Bid`ah           
(4).     Ahli Sunnah Wal Jama`ah tetap Mendo`akan Ahli Bid`ah agar Memperoleh Hidayah dan Rahmatnya Selama tidak Diketahui Kekufuran Mereka 
(5).     Pandangan Ahli Sunnah Wal Jama`ah mengenai Shalat di Belakang Ahli Bid`ah 
(6).     Sikap Ahli Sunnah Wal Jama`ah dalam Menjalankan Tuduhan Fasik dan Kafir bagi Ahli Bid`ah

INTI PEMBAHASAN BAB III  

PASAL I
KONKLUSI PEMBAHASAN (KHUSUS RINGKASAN BAB II)            

PASAL 2
FASE-FASE DAN KEADAAN GOLONGAN YANG SELAMAT   

PASAL 3
TINJAUAN TERHADAP KENYATAAN           
PENUTUP      
0 komentar:

Mari berdiskusi...

--------------------------------------------------------------------

Awali dengan bismillah sebelum memberi komentar...

--------------------------------------------------------------------