Pasal Pertama:
SYIRIK, TA`RIF DAN JENIS-JENISNYA

Syirik adalah menjadikan sekutu bagi Allah Ta`ala dalam rububiyah-Nya dan ilahiyah-Nya, dan puncaknya adalah syirik dalam uluhiyah yaitu menyeru kepada selain Allah , atau memalingkan suatu bentuk ibadah seperti menyembelih hewan, bernadzar, ar raja’, al-khauf dan al-mahabbah. (Syaikhk Dr. Shalih Fauzan bin Abdullah Al Fauzan, Kitab Tauhid).
Syirik merupakan bentuk kezhaliman terbesar yang dilakukan manusia.

Ada Beberapa Alasan Mengapa SYIRIK itu
termasuk Sebesar-besarnya Dosa:
 
1
Syirik itu Tasybiyah yaitu sejenis perbuatan menyamakan makhluk dengan Khaliq dalam hal-hal kekhususan yang hanya layak disandang oleh Allah saja.  Barangsiapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu dari makhluk-Nya , maka telah “menyamakan dengan-Nya”.

 “Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".QS Lukman: 13.

Zhalim adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ketika orang ber ibadah bukan ditujukan kepada Allah semata, namun melaingkannya kepada yang tidak memiliki hak (selain Allah), maka dia telah berlaku zhalim yang paling besar
2
TIDAK ADA AMPUNAN bagi orang yang mati dalam kemusyrikan.

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya..  QS An Nisa’: 48.
3
Syirik MENGHAPUS seluruh amal kebaikan:
“Itulah petunjuk Allah, yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki Nya di antara hamba-hambaNya. seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. QS Al An`am: 88

“Dan Sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) yang sebelum mu. "Jika kamu mempersekutu kan (Tuhan), niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu Termasuk orang-orang yang merugi. QS Az Zumar: 65.
4
SURGA pun diharamkan bagi pelaku Syirik dan mati dalam kesyirikan.

“Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, Maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun. QS Al Maidah: 72.
5
Orang musyrik itu halal darah dan hartanya:

“Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian…”
QS At Taubah: 5
{أُ مِرْتُ أَنْ أُ قَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لا إله إلا الله ، فَـإِذا قَالُوْهَا عَصَمُوْا مِنِّلْ دِمَاءَ هُمْ وَ أَمْوالَهُمْ إِ لاَّ بِحَقِّهَا}
“Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka menguacpkan kalimat tauhid Laa ilaaha illallah. Maka apabila mereka mengucapkannya, sucilah dari ku darah dan harta mereka, kecuali sesuai dengan hak-nya. HR Bukhari-Muslim.
6
Syirik merupakan puncaknya dosa besar yang dilakukan manusia:
Nabi Saw bertanya kepada para shahabatnya,

{أَ لاَ أُ نَبِّئُكُمْ بِـأَ كْبَرِ الـكَبَائِرِ ؟ قُلْنَا : بَلَى يَا رَسُوْلَ الله ِ  قَال: ا لإِسشْرَاكُ بِاللهِ و عُقُوْقُ الـوَالِدَينِ}

‘Maukah aku tunjukkan kepada kalian perkara yang termasuk sebesar-vesarnya dosa besar ? para shahabat berkata, ‘tentu kami mau’. Lalu Nabi pun menjelaskan, ‘Yaitu: syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orangtua .” HR Bukhari-Muslim.

7

Syirik merupakan bentuk kekurangan dan aib (kecacatan), padahal Allah disucikan dari keduanya. Barang siapa yang syirik kepada Allah, maka dia telah menetapkan bagi Allah sesuatu yang layak disandang oleh-Nya. Dan ini merupakan puncak pembangkangan, kesombongan dan permusuhan kepada Allah.

JENIS-JENIS SYIRIK:

SYIRIK BESAR: yaitu syirik yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam dan menjadikannya kekal di dalam nereka, jika ia meninggal dunia dan berlum bertaubat daripadanya
1. Syirik Dalam Do’a
شرك الدعاء:دعاء غير الله كدعاء الله : مسألة وعبادة
Maksudnya disamping dia berdoa kepada Allah, ia berdoa juga kepada selain-Nya.
65. Maka apabila mereka naik kapal mereka mendoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya [1]; Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka (kembali) mempersekutukan (Allah) QS al Ankabut: 65

[1] Maksudnya: dengan memurnikan ketaatan semata-mata kepada Allah
2. Syirik Niat
شرك النيّة وا لإِرَادة :  أن ينوي و يريد ويقصد العبد بعمله جملة وتفصيلا غير الله.
Maksudnya menujukan suatu bentuk ibadah untuk selain Allah.
15. Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya Kami berikan kepada mereka Balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan.
16. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan  QS Huud: 15-16.

[2] Maksudnya: apa yang mereka usahakan di dunia itu tidak ada pahalanya di akhirat.
3. Syirik Ketaatan:
شرك الطاعة: مساواة غير الله بالله  في التشريع والحكم
Maksudnya menaati selain Allah dalam hal maksiat kepada Allah.

31. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah [3] dan (juga mereka mempertuhankan) Al masih putera Maryam, Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. At Taubah: 31

[3] Maksudnya: mereka mematuhi ajaran-ajaran orang-orang alim dan rahib-rahib mereka dengan membabi buta, biarpun orang-orang alim dan rahib-rahib itu menyuruh membuat maksiat atau mengharamkan yang halal.

4. Syirik Dalam Cinta
شرك المحبّة : بأن يُحِبّ مع الله كمحبّة الله أو أشدّ أو أَ قلّ
Maksudnya menyamakan selain Allah dengan Allah dalam halkecintaan.
165. Dan diantara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah; mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman Amat sangat cintanya kepada Allah. QS Al Baqarah: 165
5. Syirik Dalam Khauf:
1.    Khauf asy syirki: Khauf sirri (I`tiqadi) dan Khauf al `amali
2.    Khauf ath Thabi`i
3.    Khauf at tauhidi
Khauf Keyakinan: takut pada patung, berhala, dan kuburan.
QS Az Zumar: 36 , Ali Imran: 173
Khauf Amal: takut kepada manusia sampai dia meninggalkan kewajiban atau melakukan larangan Allah. Ali Imran: 173. Hadits Nabi Saw riwayat Ahmad dll.
Khauf yang wajar: missal takut dengan singa, musuh yang ganas dan menyerang tiba-tiba dsj. Seperti Musa `as keluar dari kota,
QS Al Qashash : 21.
Khauf Tauhidi yang wajib : yaitu takut kepada Allah dengan ketakutan yang sepenuhnya
6. Syirik  Dalam Tawakkal:
Karena tawakkal itu sebagai ibadah, tentulah  tidak boleh disandarkan kecuali hanya kepada Allah saja.  Tawakkal merupakan amal hati, terbagi menjadi tiga: tawaakl syirik, tawakkal bergantung pada orang lain dalam urusan dunia (boleh) dan tawakkal tauhid, yang wajib dilakukan oleh orang beriman.
“dan hanya kepada Allah saja orang-orang yang bertawakkal itu, berserah diri". QS Ibrahim: 12.
Dan bertawakkallah kepada Allah yang hidup (kekal) yang tidak mati, QS al Furqan: 58

SYIRIK KECIL:
Syirik yang tidakmenjadikan pelakunya kelaur dari Islam, tetapi ia mengurangi tauhid dan merupakan  wasilah (media perntara) kepada syirik besar
1. Syirik Zhahir:
Yaitu syirik yang dalam bentuk ucapan dan perbuatan.

Mialnya: bersumpah dengan nama selain Allah. Termasuk juga ucapan :
ma sya’allah wa syi’ta”. Juga ucapan, ‘Kalau bukan karena Allah dan karena di Fulan..”
“Barangsiapa bersumpah dengan selain Allah , maka ia telah berbuat kufur atau syirik” HR at-Tirmidzi dan al-Hakim.
{مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ الله ِ فقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ }
{لَـمَّا قال الرّجلُ : مَاشاء الله ُ وَ شِئْتَ فقال: أَ جَعَلْتَنِيْ لله ِ نِدًّ ؟ قُلْ مَ شَاءَ الله ُ وحْدَهُ}
29. Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam.
QS At Takwir:   29
Adapun yang berbentuk perbuatan seperti: memakai kalung jimat pengusir marabahaya, atau menggantungkan tamimah untuk menangkal perbuatan jahat
2. Syirik Khafiy:
Syirik dalam keinginan dan niat, sepeti riya’ dan sum`ah. Melakukan amal ibadah dan keatatan namun untuk mendapatkan pujian orang lain.
Padahal amal yang diterima itu haruslah dengan “ikhlas dan mutaba`ah” (ahsan `amalan).
Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, Maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya".  QS Al Kahfi: `110.
RIYA’ dan SUM`AH merupakan perbuatan syirik khafiy (tersembunyi) dan termasuk syirik kecil. Termasuk di dalamnya juga adalah motivasi amal untuk kepentingan duniawi
SYIRIK UMUM
1.    Syirik Dalam Rububiyah
Menyanamakn Allah dengan sesuatu yang lain dalam hal rububiyah yang menjadi kekhususan Allah, atau menisbatkan salah satu makna rububiyah kepada sesuatu atau seseorang. Seperti halnya menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan dan lain-lainnya
2.    Syirik Dalam Uluhiyah
Menyamakan sesuatu atau seseorang dalam kelayakan disembah dan ditaati yang menjadi kekhususan Allah, sepeti shalat, shaum, nadzar dan menyembelih hewan untuk selain Allah.
3.    Syirik Dalam Asma’ was Sifat
Menyamakan sesuatu atau seseorang dengan Allah dalam nama dan sifat yang menjadi kekhususan Allah. Jenis ini bsiasanya disebut juga sebagai tamtsil (penyerupaan).

SYIRIK KHUSUS
Yaitu menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tuhan yang diwsembah dan ditaati disamping Allah. Inilah makna syirik yang secara langsung dipahami ketika ia disebut dalam Al Qur’an, as sunnah dan ucapan kaum Salaf. Ia disebut musyrik dalam bahasa wahyu dan atsar. Simak QS Yunus: 18, Adz dzariyat: 56., al Fatihah: 1, al maidah: 49, dan Al A`raf: 54.
(Sumber: Dr. Ibrahim al Buraikan, hal. 145-165, al madkhal Li dirasatil `aqidatil Islamiyah; dan Kitab at tauhid dalam majmu` ar rasa’il fit Tauhid, Dr. Shalih al fauzan)

SYIRIK-SYIRIK LAINNYA
Sihir-Ramalan-Nusyrah-Tanjim-al Istisqa bil Anwa’– ath Thiyarah-at Tama’im-ar Ruqaa-
Dan memakai kalung atau Benang Jimat penangkal mara bahaya dll.
0 komentar:

Mari berdiskusi...

--------------------------------------------------------------------

Awali dengan bismillah sebelum memberi komentar...

--------------------------------------------------------------------