205 TANYA JAWAB AQIDAH AHLUS SUNNAH.
BAGIAN-15: BAB XVI HARI AKHIR DAN TANDA-TANDANYA.
098.
Tanya:
Apa dalilnya yang menegaskan keimanan pada hari akhir?

Jawab:
Allah subhanahu wata’ala berfirman:
“Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan (tidak percaya akan) Pertemuan dengan Kami, dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tenteram dengan kehidupan itu dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat Kami, mereka itu tempatnya ialah neraka, disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan.”(Yuunus: 7-8).
“Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan Sesungguhnya (hari) pembalasan pasti terjadi.”(Adz Dzaariyaat: 5-6).
“Sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang, tidak ada keraguan tentangnya, akan tetapi kebanyakan manusia tiada beriman.”(Ghaafir/Al Mu’min: 59).

099.
Tanya:
Apa makna yang terkandung dalam keimanan pada hari akhir itu?
Jawab:
Beriman pada hari akhir berarti secara pasti membenarkan berbagai kejadian yang tidak terbantah lagi melalui berbagai amal dan penunaian kewajiban sebagai seorang hamba Allah. Dengan begitu, kita meyakini tanda-tanda terjadinya kiamat, kematian, da fase-fase sesudahnya, seperti fitnah, siksa, dan kenikmatan kubur, adanya peniupan sangkakala, bangkitnya semua makhluk dari kubur, adanya alam Mahsyar, adanya penghisaban, adanya timbangan keadilan, adanya jembatan, telaga, syafa’at, dan lain-lain, adanya surga berikut kenikmatan melihat wajah Allah, serta adanya neraka yang mengerikan dan terhijab dari Rabb mereka.

100.
Tanya:
Adakah yang mengetahui datangnya hari kiamat?
Jawab:
Hari kiamat berasal dari Dzat yang mengetahui segala sesuatu yang gaib. Dengan begitu, hanya Allahlah yang memiliki dan menguasai pengetahuan tersebut karena hanya Dia yang Maha Mengetahui segala sesuatu. Maha Benar Allah yang berfirman:

“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Luqman: 34).

“Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat: ‘Bilakah terjadinya?’ Katakanlah: ‘Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku; tidak seorangpun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. kiamat itu Amat berat (huru haranya bagi makhluk) yang di langit dan di bumi. kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba’ ...”(Al A’raaf: 187).

“(orang-orang kafir) bertanya kepadamu (Muhammad) tentang hari kebangkitan, kapankah terjadinya? Siapakah kamu (maka) dapat menyebutkan (waktunya)?”(An Naazi’aat: 42-43).
Ketika Malaikat Jibril bertanya tentang hari kiamat kepada Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda:

“Tidaklah yang ditanya itu lebih mengetahui daripada yang bertanya? Dan beliau menyebutkan tanda-tandanya.”
Didalam riwayat lain, hadits itu ditambahi menjadi:
“Ada lima dan hanya Allah saja yang mengetahuinya.”

101.
Tanya:
Bagaimana Al Qur’an menggambarkan tanda-tanda datangnya kiamat?
Jawab:
“Yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan Malaikat kepada mereka (untuk mencabut nyawa mereka) atau kedatangan (siksa) Tuhanmu atau kedatangan beberapa ayat Tuhanmu. pada hari datangnya ayat dari Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau Dia (belum) mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah: "Tunggulah olehmu Sesungguhnya Kamipun menunggu (pula)’.” (Al An’aam: 158).

“Dan apabila Perkataan telah jatuh atas mereka, Kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka, bahwa Sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat Kami.” (An Naml: 82).

“Hingga apabila dibukakan (tembok) Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar (hari berbangkit)
...”(Al Anbiyaa’: 96-97).

“Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata. Yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih.” (Ad Dukhaan: 10-11).

“Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu; Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar (dahsyat).” (Al Hajj: 1).
Bahasan masalah itu masih banyak tersebar didalam ayat-ayat yang lain.

102.
Tanya:
Bagaimana As Sunnah menggambarkan tanda-tanda datangnya kiamat?
Jawab:
Gambaran tanda datangnya kiamat dari As Sunnah dapat kita lihat dari berbagai jenis hadits, diantaranya hadits tentang terbitnya matahari dari barat, keluarnya binatang melata, tibulnya fitnah dan peperangan dari Dajjal, turunnya ‘Isa Al Masih, keluarnya Ya’juj dan Ma’juj, munculnya asap, datangnya angin yang merenggut nyawa tiap mu’min, terlihatnya api dari kejauhan, terjadinya gerhana, dan lain-lain.0 komentar:

Mari berdiskusi...

--------------------------------------------------------------------

Awali dengan bismillah sebelum memberi komentar...

--------------------------------------------------------------------